Zum Inhalt
Fakultät Wirtschaftswissenschaften

Dr. Hermann-Hennig Niemann

Hermann-Hennig Niemann © privat

Operational Risk Management - Specialist Operational Risk Capital

Deutsche Bank AG

E-Mail:

Lehrstuhlzeit: April 2012 – Dezember 2015

Dissertationsthema: Improving the Performance Impact of Risk Management